Varför memorera Koranen

En Påminnelse till den som vill vara nära Allah i dunja och akhirah.
https://vimeo.com/189054301

Advertisements

Del 1: Vad Betyder Fitnah?

Tags

, , , ,

image

Pris  vare  Allah
Definition av fitnah:
1. Ordet  fitnah  från lingvistik  synpunkt:

Al-Azhari  sade:  ”Det  arabiska  ordet  fitnah  inkluderar  betydelser  av testande  och prövning. Roten är  tagen från  frasen  fatantu  al-fiddah  wa’l-dhahab  (jag analyserade  (testade  kvaliten av) silvret  och guldet), betydande  att  jag smälte  metallerna  för att  separera  det  dåliga  från det  bra.  Liknande,  säger  Allah  i  Qur’aan (betydelse  av meningen):
(Det  kommer  vara) en Dag då de  kommer  bli  prövade  [yuftanoona]  (straffade,  brända) över  Elden!’ [al-Dhaariyaat 51:13],

betyder, bränner  dem  med  eld.” (Tadheeb al-Lughah  14/196) Ibn Faaris  sade:  ”Fa-ta-na  är  en rot  som  indikerar testning eller prövning.” (Maqaayees  al-Lughah,  4/472).

Detta  är den grundläggande  betydelsen av   det  arabiska ordet  fitnah. Ibn al-Atheer  sade:  ”Fitnah:  prövning eller test…  Ordet  är ofta  använt  för att  beskriva  test vari  någonting ogillat  elimineras.  Senare  var det  även ofta  använt  i  samband  med synd,  kufr (otro), krigande,  brännande,  borttagning  och avledning..” (al-Nihaayah, 3/410. Ibn Hajar sade  någonting liknande  i  al-Fath, 13/3).

Ibn al-A’rabi  sammanfattade  betydelserna  av finah  när han sade:  ”Fitnah  betyder testande, fitnah  betyder  prövning, fitnah  betyder  rikedom,  fitnah betyder barn,  fitnah betyder kufr, fitnah  betyder  åsiktsskillnader  mellan människor, fitnah betyder  att  bränna  med  eld.” (Lisaan  al-‘Arab  av Ibn Manzoor)

2. Betydelser  av ordet  fitnah  i  Qur’aan  och Sunnah:
1.  Testning och prövning,  som  i  versen (betydelsen av  meningen): ”Tror folk att  de  ska  bli  lämnade  ensamma  för att  de  säger:  ‘Vi  tror’, och inte  bli  testade  [la yuftanoon]”  [al-‘Ankaboot  29:2]
Dvs, att  de  inte  kommer bli  prövade, som  Ibn Jareer  sade.

2.  Att  blockera  vägen och att  vända  bort  människor, som  i  versen (betydelsen av  meningen): ”men  akta  dig  för dem  så  att  de  inte  vänder  dig [yaftinooka] (o Muhammad) långt  bort  från lite  av det  som  Allah  har sänt  ned  till  dig” . [al-Maa’idah 5:49] Al-Qurtubi  sade:  detta  betyder  att  blockera  din väg och vända  dig bort.

3. Förföljning,  som  i  versen (betydelsen av meningen)  : ”Sannerligen, er Herre,  för de  som  emigrerade  efter att  de  blivit  prövade  [futinoo] och därefter  strävade  hårt  och krigade  (för  Allahs  skull) och  var tålmodiga,  sannerligen,  er Herre är därefter,  All-Förlåtande, Mest  Barmhärtig”  [al-Nahl  16:110] Att  prövas  (här) betyder förföljning

. 4.  Shirk och Kufr, som  i  versen (betydelsen  av meningen): ”Och  kriga mot dem  tills  det inte  finns  någon  mer  Fitnah  (otro  och  dyrkan  till  andra  vid sidan  av  Allah):”  [al-Baqarah 2:193]

Ibn Katheer  sade:  detta  betyder shirk (att  dyrka  andra  vid sidan av  Allah).

5.  Att   falla  i  synd  och hyckleri, som  i  versen  (betydelsen  av meningen): ”(hycklarna) kommer  kalla  på de  troende:  ‘Var  vi  inte  med  er?’  De  troende  skall  svara: ”Ja! Men  ni  ledde  er  själva  in  i  frestelser  [fatantum  anfusakum], ni  såg fram  emot vår undergång; ni  tvekade  (i  tron) och  ni  blev lurade  av falska luster’”  [al-Hadeed  57:14]

Al-Baghawi  sade:  dvs, ni  fick er  själva  att  falla  in i  hyckleri  och  ni  förstörde  er själva  via synder,  infall  och luster.

6.Att  förvirra  sanning med  falskhet, som  i  versen (betydelsen  av meningen): ”Och  de  som  förnekar  är  allierade  med  varandra,  (och)  om  ni  (muslimer  i  hela  världen tillsammans)  inte  gör  så  [dvs,  blir  allierade,  som  ett  enat  block  under  en  khaleefah(en  Muslimsk ledare  för  hela  den  muslimska  världen)  för  att  ge  vinst  till  Allahs  religion  av  Islamisk  monoteism], kommer det att bli  Fitnah  (krig,  slag,  polyteism)  och  förtryck  på jorden, och  en  enorm missdåd  och  korruption  (framträdande  av  polyteism).”  [al-Anfaal  6:73]

Vad detta  innebär är  att  ”om  inte  de  troende  tas  som  nära  vänner istället  för de  som förnekar(kuffar), även  om  de  är  besläktade, kommer  det  att  bli  fitnah på  jorden, dvs, sanning kommer  förvirras  med  falskhet.”  Detta  är  hur det  är  förklarat  i  Jaami’  al-Bayaan  av Ibn Jareer.

7.   Vilseledning,  som  i  versen (betydelsen av meningen): ”Och  den  som  Allah  vill  sätta i  al-Fitnah  (vilseledning,  på  grund  av  hans  förnekande  av  Tron), så kan  du  inte  göra någonting för  honom  emot  Allah” [al-Maa’idah  5:41]
Betydelsen  av fitnah här är  vilseledning.  Al-Bahr  al-Muheet  av  Abu Hayaan,  4/262.

8. Krigande  och  att  ta  fångar,  som  i  versen (betydelsen av  meningen): ”om  ni  fruktar  att förnekarna kanske  sätter  er  i  prövning  [yaftinakum] (attackera  er)” [al.Nisaa’  4:101] Detta  refererar  till  de  kuffar som  attackerar muslimerna  när de  ber och  faller  i  sujood, för att döda  dem  eller  ta  dem  som  fångar,  som  citerats  från Ibn Jareer.

9. Meningsskiljaktigheter bland  folk och brist  på  enighet, som  i  versen  (betydelsen  av meningen): ”och  de  skulle  ha skyndat sig in  bland  er  (spridandes  korruption)  och  sått uppror  bland er  [yabghoonakum  al-fitnah]” [al-Tawbah  9:47] dvs, de  skulle  ha  orsakat  meningsskiljaktigheter, tvister bland  er, som  det  står i  al-Kashshaaf, 27227.

10. Dårskap,  som  i  versen (betydelsen av meningen): ”Vem  av er  är  plågad  med  dårskap  (maftoon)” [al-Qalam  68:6]  Här betyder det  dårskap.

11.  Att  bränna  med eld,  som  i  versen (betydelsen av  meningen): ”De  som  utsätter  troende  män  och  kvinnor  för  prövningar[fatanoo] (genom  att  tortera dem  och  bränna  dem)  ..//” [al-Burooj  85:10]
Ibn Hajar sade:  meningen  kan förstås  i  sammanhanget.

Notering: Ibn al-Qayyim  (må  Allah  ha  barmhärtighet  över honom) sade: Gällande  den ”fitnah”  som  Allah  tillskriver Sig Själv eller som  Hans  Sändebud (salAllahu  alayhi  wa salam)  tillskriver Honom, som  i  versen  (betydelsen  av meningen) :
”Alltså har  Vi  prövat [fatannaa] några av dem  med  andra”  [al-An’aam  6:53]
och Musas  ord,
Det är  endast genom Din  prövning [fitnatuka] som  Du  vilseleder  vem  Du  vill’ [al-A’raaf  7:155 – i  betydelsen av meningen],
vilken  håller en annan  betydelse  , vilket  är ett  test  eller en prövning  från  Allah  till  Hans slavar genom  goda  saker och  dåliga,  välsignelser  och olyckor. Detta  är en sak;  fitnah  av mushrikeen är en annan  sak;  fitnah  eller prövningen  till  den troende  genom  hans  rikedom,  barn och granne  är en annan sak;  fitnah (prövningar och meningsskiljaktigheter) som  sker mellan  muslimerna, så  som  den fitnah  som  skedde  mellan stödjarna  av ‘Ali  och  Mu’awiyah, och  mellan honom  och  folket  av kamelen, och mellan  muslimer när de  slåss  mot  varandra  eller  bojkottar varandra,  är en annan  sak. (Zaad al-Ma’aad, vol  3, p.170)

Se fitnah som något som står på vägen mellan dig och Allah.

Må Allah vägleda oss alla amin..

(Taget från en fatwa från islamqa.com)

“Vem Befinner Sig I Fitnah”

image

Assalamu aleykom wa rahmatullah wa barakato

“Det är inte bra att åka ner för de lärda säger att det är fitnah

“Det är bättre för dig att stanna här för där är det fitnah”

” Allt är bara kaos där nere det är bara fitnah”

“Vem Befinner Sig I Fitnah?” är en serie som kommer besvara frågor och ta fram sanningen om vem som verkligen befinner sig i fitnah, en serie som kommer öppna upp ögonen på den som söker sanningen och bryr sig om att vara i lydnad till Allah, en serie som kommer ta fram de frågor som din lokala imaam tycker är jobbiga att svara på, en serie som som visar sanningen bakom livet under flaggan med det gula korset av shirk i jämförelse med livet under flaggan av tawheed..

Må Allah vägleda oss amin

Tags

, , , , ,

Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah skriver så vackert angående Jihaad 

“Och den överlägsna statusen av al-Jihad är uppenbar med tanke på de rådande fördelarna med al Jihad för både den som utför den och andra, både i detta världsliga liv och i livet efter detta. Al-Jihad omfattar en kombination av olika typer av ibaadaat [dyrkan], aktiv och passiv, eftersom Al-Jihad innehåller sann kärlek till Allah Den Högste, ikhlaas [uppriktighet] till Allah, tawakkul [totalt tillit] till Allah. Och sitt liv och rikedomar överlämnade [helt] till Allah. Tålamod uthållighet, [världsliga] avhållsamhet och ihågkommandet av Allah, och många andra typer av rättfärdiga handlingar som andra handlingar inte omfattar. 

Genom [Al-Jihad] kommer individen och Ummah alltid mellan ett av två utfall, antingen gudomligt stöd och militär seger eller martyrskap och trädgårdarna i Paradiset.

Säkerligen måste man leva och dö, och genom detta sätt [ i al-Jihad], kommer man att vara i extrem lycka i både detta världsliga liv och i livet efter detta, och genom att överge al-Jihad kommer den extrema lyckan i världsliga livet och livet efter detta att utebli eller minskas. 

 

Det är autentiskt rapporterats i Sunan samlingarna att Profeten sallallahu alayhi wa salama sa,

 

Martyren känner inte något från smärtorna av döden, utom [något] liknande det du skulle känna av sticket av en insekt.

 

Från dygder av Martyren är;

1. Alla hans synder kommer att förlåtas.

2. Änglarna kommer att ge skugga för martyren med sina vingar.

3. Martyrskap garanteras paradiset.

4. Martyren är inne i gröna fåglar i paradiset till yawm al-qiyaamah.

5. De straffas inte i sina gravar [utom om de har en finansiell skuld som inte betalats tillbaka …!!!]

6. Martyren skyddas från terrorn av blåsningen av trumpeten som betecknar Qiyaamah.

7. Han kan medla för 70 av hans familjemedlemmar.

9. Han kommer att känna lugn istället för terror på Domedagen.

10. Änglarna besöker kontinuerligt martyrerna och skickar sina hälsningar till dem

great_sword-wide

Av Ibn Muleykah